werkwijze

werkwijze

Houders van een eigen praktijk dienen te beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden. De belangrijkste informatie uit mijn statuut vindt u hieronder. Voor wie dat wil is de digitale versie hier in te zien (Kwaliteitsstatuut alleen lezen).
Ik werk alleen in de gespecialiseerde GGZ en niet in de basis GGZ

Op dit moment is de praktijk vol en neem ik geen nieuwe cliënten aan. 

Voor een alternatief kunt U altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Problematiek
In mijn praktijk behandel ik cliënten met de volgende klachten: identiteitsproblemen, trauma, stemmings- en angstklachten en gestagneerde rouw. 

Aanmelding en behandeling
Het eerste contact vindt via de mail of de telefoon plaats. Er is ruimte voor vragen over en weer, een eerste check of vraag en aanbod bij elkaar zouden passen. Indien gewenst spreken we, los van de eventuele wachttijd, een kennismaking af die over en weer vrijblijvend is. In dit gesprek is aandacht voor de klachten, de hulpvraag, mijn werkwijze en de formele kanten van het in therapie zijn zoals de verzekering. Ook daarna kunnen belangstellenden nadere vragen stellen en de tijd nemen om de vraag te overdenken of ze bij mij in zorg zouden willen.

Doorgaans start ik een behandeling met de afname en uitwerking van de Zelf Konfrontatie Methode, ZKM of kortweg Zelfonderzoek genoemd Via deze methode formuleert de cliënt een samenvattende visie op zijn leven aan de hand van voor hem of haar belangrijke personen en gebeurtenissen.
Deze fase van de behandeling duurt enkele maanden waarin we elkaar beter leren kennen en de samenwerking concreet vorm krijgt in tastbaar materiaal dat uitmondt in een samenvatting.
Voor sommige cliënten is het inzicht dat een Zelfonderzoek biedt voldoende. Voor het merendeel is het Zelfonderzoek een opmaat tot de volgende fase: een psychodynamische psychotherapie. Voor wie er meer over wil weten, verwijs ik naar http://www.psychoanalytischwoordenboek.nl
De afronding van de behandeling vindt altijd in gezamenlijk overleg plaats.

Wat te doen bij urgentie?
In principe ben ik voor u bereikbaar. In het uiterste geval kunt u gebruik maken van de huisartsenpost.

Kosten
Psychotherapie vormt onderdeel van het basispakket waar elke verzekerde over beschikt. Uitgezonderd CZ heb ik met alle ziektekostenverzekeraars voor het jaar 2023 een contract afgesloten. Indien u bij CZ verzekerd bent en niettemin bij mij in behandeling zou willen, kan dat met behulp van een restitutiepolis. (lijst ziektekostenverzekeraars)
Doorgaans ga ik akkoord met het tarief dat uw zorgverzekeraar u vergoedt voor psychotherapie.
Kosten van no-shows en/of afzeggingen bespreek ik met U.
Voor zelfbetalers geldt het NZa-tarief.

ROM
Regelmatig zullen we de voortgang van de behandeling evalueren. Dit gebeurt in de gesprekken en daarnaast in de vorm van vragenlijsten die uw welbevinden meten. Deze lijsten worden u op mijn verzoek digitaal aangeboden door het bureau Qualizorg. De uitkomsten bespreken we en zijn ondersteunend in de verdere vormgeving van de therapie.

Privacy
Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Beroepscode voor psychotherapeuten, en ben daarop aanspreekbaar. Ik gebruik een electronisch patiëntendossier (EPD) van Axians; ROM- en tevredenheidsmetingen vinden plaats via Qualizorg dat gekoppeld is aan het EPD. Sommige cliënten stellen het op prijs om met enige regelmaat tussen de gesprekken door e-mails uit te wisselen. In voorkomende gevallen maken we gebruik van de beveiligde verbinding die Zivver biedt. Voor veilig videobellen is ClickDoc beschikbaar.

Tijdens de intake stel ik desgewenst een hand-out van mijn privacy regelement ter beschikking. Mijn privacyverklaring kunt u hier inzien

Klachten
Voor klachten ben ik de eerstaangewezene. Komen we er samen niet uit, dan verwijs ik naar de regeling van de beroepsvereniging.